Vennskap

Vennskap - karoline solberg steinmann

Vennskap er viktig for alle mennesker. I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det at alle barn skal kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet, og å være i positivt samspill med barn og voksne i barnehagen. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.

Hva er egentlig vennskap? Og hva er vennskap for de aller minste?

Vennskap er definert som et forhold av gjensidig affeksjon mellom mennesker. For oss voksne er det lett å skille mellom hvem som er våre venner og hvem som kanskje er mer bekjente og andre vi har relasjoner til. For barn er tanken og forståelsen av hva vennskap er og hvem som er sine venner noe som utvikler. Det utvikler seg etter hvert som barnet får flere erfaringer med sosiale relasjoner med de rundt seg.
Frem til barn begynner på skolen kaller barn de barna de leker med i barnehagen for venner. Disse vennskapsbåndene er i stadig endring. Barnas opplevelse av hvem som er sine venner kan endre seg ut fra hvilke aktiviteter og leker barnet liker i en gitt periode.

Åpne og fleksible vennskapsrelasjoner 

For de yngste barna, altså ett- til treåringene, skjer det store sprang på alle felt. Også i det sosiale og deres opplevelse og oppfattelse av vennskap. De går fra parallell-lek, altså det å leke med samme ting ved siden av hverandre, til å ville leke sammen med andre.

Vennskap i denne aldersgruppen er mer påvirket av leken og leketøyene som blir brukt. Den er mindre påvirket av hvilke barn som er med i leken. Vennskapene barnet knytter i denne alderen er mer åpne, flyktige og fleksible vennskapsbånd da de er knyttet til spontan deltagelse og samspill i en bestemt aktivitet eller lek. Denne formen for vennskap har to funksjoner; de er viktige vennskapsbånd for barnet i den perioden, og de legger grunnlaget for barnets utvikling av inkludering, sosiale ferdigheter og vennskap med andre barn senere.

Åpne og fleksible vennskapsrelasjoner ser vi også hos eldre barn, da de finner hverandre gjennom felles interesser. Slike vennskapsrelasjoner gir mange og varierende sosiale erfaringer som er med på å videreutvikle barnas sosialkompetanse.

De voksnes rolle 

I våre barnehager er vi opptatt av at barn skal knytte vennskapsbånd til andre barn. Her spiller voksne en utrolig viktig rolle i barnas mulighet til å knytte vennskapsbånd med andre barn. Gjennom tilrettelegging kan vi hjelpe barna med å knytte både åpne og flyktige vennskapsbånd til flere barn men også langvarige, dype vennskapsbånd.

Vennskap mellom barn bidrar til en følelse av å tilhørighet, trygghet og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse hos barnet selv. Det er en viktig del av jobben vår, gjennom å være gode rollemodeller og veiledere i barnas samhandling med andre. Da bidrar vi til at barn kan etablere og vedlikeholde vennskapsbånd til andre.

De voksnes deltagelse 

Det er flere ting vi gjør i barnehagen for å bidra til at barn får vennskapsbånd til andre. Voksnes deltagelse i barns lek åpner leken for andre barn og det er ofte lettere for barn å gå inn i lek som voksne deltar i. For barn som er mellom ett og tre år kan for eksempel det å sitte på et trygt fang hos en voksen under lek med andre bidra til barnets deltagelse i samhandlingen og leken.

Når voksne er en aktiv del av barns lek fanger vi lett opp uenigheter og ulike meninger barna har. Vi kan da veilede dem gjennom hvordan de kan snakke sammen, inkludere hverandres meninger og løse konflikter.

Opplevelser i små grupper både på avdelingen og på tvers av avdelingen, kan fungere som en introduksjon til nye fellesskap og vennskap. I tillegg er det et viktig verktøy for å bidra positivt til barns sosiale utvikling og kommunikative ferdigheter. De får erfaringer med å samhandle med barn de vanligvis ikke samhandler med.

Leste duhttps://barnehagenett.no/hva-er-en-barnehage/embed/#?secret=ao4VQujiZc#?secret=5U9ZAL0cdi

Ulike arenaer 

Plasseringen av barna i garderoben, samlingsstund og under måltider er også et annet virkemiddel inn i barnas tilknytning til andre. Både la barna få fritt velge hvor de vil sitte, og også bevisst plassere bestemte barn sammen. Da legger vi til rette for samhandling og samtaler som vedlikeholder etablerte vennskap. Noe som også kan bidra til etablering av nye vennskap.

Vi voksne spiller dermed en veldig sentral rolle i barns tilknytning til andres barn og deres mulighet til å knytte vennskapsbånd med andre. Ansatte i barnehagen er gode på vennskap, og på å utvide barnas vennekrets i barnehagen.

Et tips er å snakke med de ansatte i barnehagen jevnlig om hvem ditt barn leker med. Et annet tips er å invitere til lek og samhandling også utenfor rammene til barnehagen fra de er små. Da vil du som forelder også kunne bidra til ditt barns utvidelse av vennekretsen. Du vil også åpne for at barnet knytter bånd til flere av de barna som de finner gjennom leken og samhandling i barnehagen.

Karoline Solberg Steinmann – Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *