Vår kvalitet – din trygghet

V

Vår kvalitet – din trygghet

Vår måte å drive barnehager på bygger på en nitidig jobbing og utvikling. Når vi planla hvordan våre barnehager skulle være tok vi utgangspunkt i hvordan vi selv ville oppleve en barnehage, både som barn og foreldre. Samtidig som de krav og forventninger myndigheter og samfunnet for øvrig har blir ivaretatt.

Gode Åpningstider og ikke feriestengt
Våre åpningstider er tilpasset foreldres behov. Alle våre barnehager åpner kl. 06:45 og stenger kl. 17:00. Vi har åpent 12 måneder i året.

Ingen matpakke i våre barnehager
I alle våre barnehager serveres det frokost, lunsj, og et fruktmåltid. Dette betyr at det ikke er nødvendig å ta med matpakke. Vi fokuserer på et sunt, variert, og godt kosthold i våre barnehager. For dette tilbudet betales det kostpenger ut ifra hva dere foreldre ønsker at måltidene skal inneholde.

Vi legger stor vekt på sikkerhet i våre barnehager
At tilbudet vi gir i våre barnehager er trygt og godt er viktig. Derfor får alle våre ansatte god opplæring i sikkerhetsrutiner før de starter. Vi har utviklet systemer for å kvalitetssikring både ute og inne gjennom egne kontrollrutiner.

Heldøgns ulykkesforsikring
Alle barn i våre barnehager blir heldøgns ulykkesforsikret betalt av barnehagen. Det betyr at barna også er forsikret utenfor barnehagetiden. Dette er en viktig investering for oss med tanke på å ta barnas sikkerhet på alvor.

Mangfold
Alle våre barnehager har ulike profiler og satsningsområder. Dette mangfoldet sikrer at hver barnehage utvikler sin egen identitet og egenart. Mangfoldet gjør at vi er i kontinuerlig utvikling av innholdskvalitet som skal komme alle barn til gode.

50% barnehagelærere
Det er bred politisk enighet om at: «De ansatte er barnehagens viktigste ressurs, og god kvalitet i barnehagen er avhengig av deres kompetanse.»
Barnehagen er en pedagogisk institusjon. Vi mener at de krav og forventinger som vi selv, foreldre, myndigheter og samfunn stiller til barnehagen, bare kan tilfredsstilles med en høy andel barnehagelærere i personalgruppen.
Derfor har det hele tiden vært viktig for oss at 50% av alle ansatte skal være barnehagelærere i våre barnehager.

Forskning viser at når halve personalgruppen er utdannede barnehagelærere, gir det økt kompetanse og motivasjon i hele personalgruppen.
Flere barnehagelærere gir en positiv effekt i seg selv samtidig som vi ser at det gir sterkere fagmiljøer.
Hvert enkelt barn blir bedre ivaretatt, og barnehagen som institusjon leverer en høyere kvalitet.

Foreldresamarbeid
Våre barnehager skal være til barnets beste. Barn skal oppleve glede og mestring i barnehagen.

Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for det enkelte barnets trivsel, utvikling og læring.

Foreldrene er den viktigste omsorgspersonen i barns liv, og hvordan foreldrene har det er betydningsfullt for barnas opplevelse av seg selv og sine omgivelser.

I barnehagen har vi lang og god erfaring i å samarbeide med foreldre. Dette er regulert i henhold til Lov om barnehager. Vi skal møte alle foreldre med respekt og visshet om at alle foreldre gjør det de mener er til det beste for sine barn.

Samarbeid betyr regelmessig kontakt mellom hjemmet og barnehagen der vi utveksler informasjon og drøfter små og store spørsmål. Det å skape trygghet og å gi hverandre anerkjennelse skal gjennomsyre vår holdning fra første dag –  for det er vårt ansvar å skape et godt grunnlag for en god relasjon med foreldrene.

I våre barnehager har vi velfungerende Foredreutvalg og Samarbeidsutvalg.

Resultater -Vi liker å ha noe å strekke oss etter
Vi er opptatt av at tilbudet vi leverer skal ha en høy kvalitet for alle som er involvert i våre barnehager. For å finne ut av dette gjennomfører vi hvert år 3 foreldreundersøkelser og 1 medarbeiderundersøkelse.

De siste 3 årene har vi i snitt oppnådd 92% på foreldreundersøkelsene og 96% på medarbeiderundersøkelsene i våre barnehager.
Resultatet sier noe om at tilbudet vi leverer totalt sett oppleves som godt for alle. Samtidig gir svarene oss verdifull tilbakemelding på områder vi skal bli enda bedre på.

 

“Jeg er veldig tilfreds med barnehagen. Nå har jeg vel hatt barn hos dere i 5 år samhengende! Jeg føler at dere har jobbet hardt og målrettet for å forbedre dere. Jeg syntes jeg har et nært forhold til de fleste av de ansatte. Hos dere blir både foreldre og barn sett og hørt! Takk til hver og en av dere” – Melissa Minge Øvstegård – mor i Kulås barnehage

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin