Søk barnehageplass.

Du søker primært om barnehageplass via kommunens nettsider. Du trenger ikke søke hvis du allerede har barnehageplass i en av våre barnehager. Hvis du ønsker å bytte barnehage må du sende ny søknad til den enkelte kommune.

Viktig å huske Søknadsskjemaer

Viktig å huske

Det er noen viktige punkter å huske når man søker barnehageplass:

Det er samordnet opptak i alle kommuner. Dette innebærer felles søknadsskjema og samordning av søkerlister. Du kan søke både private og kommunale barnehager i ønsket rekkefølge, og det er mulig å prioritere et antall barnehager. Se kommunes hjemmesider for nærmere informasjon. Ved tildeling av plass vil du motta et skriftlig tilbud. Det er viktig at du leser dette nøye.

Hvis du ønsker å søke plass i en av våre barnehager i andre kommuner, må du i tillegg sende søknad til den kommunen den aktuelle barnehagen ligger i. Vi har for tiden barnehager i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Vestby; Moss; ski og Oslo.

Barnehagens styrer foretar opptak av barn på bakgrunn av forskrift om felles opptak i kommunen Og barnehagens vedtekter. Barna blir tatt opp i barnehagen og får fast plass til skolepliktig alder. Barnehagens vedtekter finner du på hjemmesiden til den enkelte barnehage eller ved å kontakte den enkelte styrer.

Klage på avslag på barnehageplass i forbindelse med hovedopptaket sendes kommunen den aktuelle barnehagen tilhører. Klagen må sendes innen tre uker etter at avslaget er mottatt. Dersom klageren krever en begrunnelse for avslaget avbrytes denne fristen slik at klagefristen er tre nye uker etter at begrunnelsen for avslaget er mottatt.

Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes. Dersom kommunen ikke hensyntar klagen, oversendes den til kommunens klagenemnd som fatter en endelig avgjørelse.

Det kan klages på vedtaket om avslag dersom søker ikke har fått tildelt plass i den barnehagen som var satt opp som første eller andre ønske. Dette gjelder kun avslag i forbindelse med hovedopptaket.

Maksimalgrensen fastsettes av Stortinget hvert år. Du betaler oppholdsbetaling i 11 måneder. Juli er betalingsfri. Kommunen sørger for at foreldre/foresatte tilbys min 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og min 50% for 3 eller flere barn, jf. Lov om barnehager.

Det tilbys også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Dette trekkes fra på oppholdsbetalingen og eier av barnehagen får dette refundert fra kommunen. Vi tar forbehold om endring av priser og bestemmelser. Varslingstiden ved prisendring er normalt 1 måned.

Hvis du har barn i alderen 1 – 3 år som har barnehageplass vil kontantstøtten falle bort hvis barnets oppholdstid er mer enn 33 timer/uka. Hver kommune oppretter og fører register til bruk for trygdekontorene i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte. Dette skjer på bakgrunn av innsamlede opplysninger fra den enkelte barnehage.

I våre barnehager skal oppsigelsen av barnehageplass være skriftlig. Barnehageplassen kan sies opp med 2 måneders varsel. Barn kan ikke slutte mellom 15. Mai og 14. Aug.

Ønsker du opplysninger om hvor du står på venteliste, ta kontakt med de barnehagene du har søkt barnehageplass i. Rett rundt hovedopptaket kan det ta noe tid å få disse opplysningene da ulike kommuner har ulike rutiner på administrering av listene. Ta kontakt med den enkelte barnehage hvis noe er uklart i henhold til opptakskrets, samordnet opptak eller øvrige spørsmål rundt søkeprosedyrer.

Søknadsskjemaer

Gå til kommunens nettside for å se søknadsskjemaer:

Oslo Vestby Moss Sarpsborg Fredrikstad Halden

Søknadsfrist: 1. mars