Relasjoner – å fungere sammen med andre i et fellesskap

Relasjoner – å fungere sammen med andre

Det å skape relasjoner, og det å fungere i et fellesskap er noe av det viktigste vi kan lære barnet i barnehagen. Dette handler om å ta kontakt med andre, finne ut hvordan samarbeide og få venner, og ikke minst hvordan man løser konflikter. Dette kalles relasjonskompetanse.

Relasjoner er forholdet mellom mennesker.

Relasjoner oppstår når mennesker deler et felles fokus eller interesse. De viser tilgjengelighet for hverandre som fører til en felles oppmerksomhet. Dette vil kunne danne det vi kaller en relasjon mellom mennesker.

De fleste barn på avdelingen i barnehagen, har en form for relasjon. Det er barna selv som velger å bygge videre på disse relasjonene. Får å oppnå dette trenger barna gode erfaringer fra relasjoner med voksne. De tilegner også erfaringer ved kontakt med andre barn.

Lære om relasjoner

For å lære om relasjoner trenger barn å gjøre seg egne erfaringer. Å delta i et fellesskap kan være med på å utvikle forståelsen barnet har om relasjoner og relasjonsprosesser.

Forskning viser at barnets tidlige erfaringer og opplevelser følger barnet frem til voksen alder. Det kan da se ut til at barnet har god bruk for erfaringene det tilegner seg barnehagen, senere i livet.

Barnehagen vil da være barnets første møte med et samfunn, en smakebit av det som vil komme.

Det kan se ut til at barna ofte klarer å tilpasse seg godt i et “samfunn” som er godt fungerende. Dette lille samfunnet trenger da å ha ansatte som er gode rollemodeller og veiledere.

Voksne som rollemodeller.

Professor May Britt Drugli forteller om hvor viktig gode relasjoner er for selvbildet til barna. Hun snakker om at barna danner selvbilde og egenverdi fra all respons og anerkjennelse de får fra nære voksne.

Selvbildet til barnet vil kunne reflekteres i deres relasjoner til både barn og voksne.
Som personell i barnehagen bør vi tenke på hvordan vi møter og anerkjenner barnet på riktig måte. Dette vil være forskjellig fra barn til barn.

Forfatteren Berit Bae skriver om at anerkjennelse er bygget på likeverd mellom individer. Hun mener at dette vil si at to individer anerkjenner hverandres erfaringer, opplevelser og ulike perspektiv.

En god relasjon med andre vil kunne innebære at et individ kan være seg selv fullt og helt.

Barn – voksenrelasjonen

Barn – voksen relasjonen er alltid i sentrum hos personalet. Det jobbes kontinuerlig med å fremme god relasjonskompetanse blant personalet. God relasjonskompetanse vil kunne være å kjenne seg selv i møte med andre. Vite hva som skjer i et samspill mellom deg selv og det andre individet, vise empati og innlevelse.

Ved å jobbe på denne måten ovenfor barnet, er det ønskelig at barnet tar med seg disse “relasjonserfaringene” inn i samhandling med andre barn. Dette krever at personalet er tilstedeværende og vet når barnet trenger veiledning.

Lek som hjelpemiddel

Leken er en livsviktig og naturlig del av hverdagen til barn. Forskning viser at leken har en stor betydning for barns sosiale læring. Leken kan gi barn en helt unik måte å teste ut relasjoner på.

Barnet vil kunne oppfatte og lære igjennom all typer lek. Denne uttestingen av relasjoner gjennom lek vil være lite risikofylt for barnet, da leken er på liksom.

Leken for barnet kan og være en utprøvning av sin egen identitet og testing av hvordan barnets identitet og personlighet fungerer med andre barn.Derfor ønsker barnehagen å bruke lek så mye som mulig for å oppfordre barn til å danne relasjoner og bygge videre på disse.

Miljøet

På avdelingen er miljøet og rommet utviklet ut fra den nåværende barnegruppen. Avdelingen vil kunne være med på å innby til lek for å bygge relasjoner barn imellom.

En måte personalet kan jobbe på for å oppfordre til videre utvikling av relasjoner mellom barna, kan være å gi dem inspirasjon gjennom lek. Men og felles opplevelser for å inspirere leken videre.

Personalet trenger da å gå ut fra en felles interesse som barnegruppa viser interesse for. Ved å bruke denne strategien vil sannsynligheten kunne øke for at barna bygger videre på allerede eksisterende relasjoner.

Som tidligere nevnt, er personalet til stede for barna og for å veilede når de trenger det.

En god start varer hele livet

Barnehagen som omsorgsarena og læringsarena skal legge til rette for å ruste barnet best mulig for framtiden. Barnet trenger gode relasjoner i livet sitt både hjemme og i barnehagen.

Derfor må barnehagen ha et bevisst forhold til hvordan man legger til rette for at barnet skal oppleve gode relasjoner med både voksne og barn.

Det legger et godt grunnlag og gir en god start -som varer hele livet!

Emilie Meli-Børsting – Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *