Om oss.

Da vi planla hvordan våre barnehager skulle være tok vi utgangspunkt i hvordan vi selv ville oppleve en barnehage, både som barn og foreldre. Samtidig som de krav og forventninger myndigheter og samfunnet forøvrig har blir ivaretatt.

Fra et barn begynner i barnehagen som ettåring, så vil det innen det går ut av 10. klasse som 15-åring ha tilbrakt mer enn 18.000 timer i barnehage og skole. Dette er mange timer i et barns liv, og det starter i barnehagen. Derfor blir det så viktig for oss hva vi fyller disse timene med.

Dette tilbyr vi Verdiene våre Historien vår En god start varer hele livet

Dette tilbyr vi

Hos oss vil dere oppleve et inspirerende læringsmiljø basert på trivsel, trygghet og felleskap, med omsorgsfulle voksne som ivaretar barnets grunnleggende behov. Barnet ditt vil få tilpassede og varierte aktiviteter i hverdagen, fokus på et godt kosthold, og et dedikert personale som ivaretar ditt barns behov.

Gode åpningstider og åpent hele året

Våre åpningstider er tilpasset foreldres behov. Alle våre barnehager åpner kl. 06:45 og stenger kl. 17:00. Vi har åpent tolv måneder i året.

Tre fullverdige måltider hver dag

I alle våre barnehager serveres det frokost, lunsj, og et fruktmåltid. Dette betyr at det ikke er nødvendig å ta med matpakke. Vi fokuserer på et sunt, variert og godt kosthold i våre barnehager. For dette tilbudet betales det kostpenger ut ifra hva dere foreldre ønsker at måltidene skal inneholde.

Fokus på sikkerhet

At tilbudet vi gir i våre barnehager er trygt og godt er viktig. Derfor får alle våre ansatte god opplæring i sikkerhetsrutiner før de starter. Vi har utviklet systemer for å kvalitetssikring både ute og inne gjennom egne kontrollrutiner.

En lekesikker barnehage

Våre barnehager skal være trygge barnehager for lek og læring. Vi startet derfor våren 2016 opp prosjektet «LEKESIKKER-barnehage».

Det er et stort fokus på helse, miljø og sikkerhet for barn, både nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker å ha et bevisst forhold til hva vi omgir oss med og presenterer for barna i våre barnehager.

Vi deler LEKESIKKER barnehage i tre hovedområder. Disse er:

 1. Etisk handel
  Vi har et bevisst forhold til hva og hvor vi kjøper leker
 2. Giftfritt lekemiljø
  Vi er trygge på at barna befinner seg i et giftfritt, og lekesikkert miljø
 3. Lekplassikkerhet
  Vi sørger for at vi til enhver tid har lekeapparater som oppfyller kravene til sikkerhet på lekeplassen

Les mer om dette her.

 

Heldøgns ulykkesforsikring

Alle barn i våre barnehager blir heldøgns ulykkesforsikret betalt av barnehagen. Det betyr at barna også er forsikret utenfor barnehagetiden. Dette er en viktig investering for oss med tanke på å ta barnas sikkerhet på alvor.

Les mer om dette her

Stort mangfold

Alle våre barnehager har ulike profiler og satsningsområder. Dette mangfoldet sikrer at hver barnehage utvikler sin egen identitet og egenart. Mangfoldet gjør at vi er i kontinuerlig utvikling av innholdskvalitet som skal komme alle barn til gode.

SALT – Våre felles programområder

Barn skal oppleve glede og mestring i barnehagen. De skal få leke, lære og utvikle seg, og delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap med nulltoleranse for mobbing.

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og samtidig være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap.

For å lykkes i alt dette jobber alle våre barnehager med 4 felles og grunnleggende programområder; Sunne barn – Aktive barn – Lekende barn og Trygge barn.

Disse områdene tar for seg det vi mener er de viktigste forutsetningene for å kunne skape gode barnehager og gi barna en god start som varer hele livet.

Les mer om dette her

Verdidrevne barnehager

Våre barnehager skal være til barnets beste. Oppholdet i en av våre barnehager skal fylle barn og foreldres virkelighet med mening. Mening som gir opplevelse og skaper minner. For når barn og foreldre slutter i barnehagen vil vi fortsatt være nær. Og vi ønsker at alle skal se tilbake på tiden i barnehagen som god og meningsfylt.

Kvaliteten på tilbudet i barnehagen skapes av våre medarbeidere som bryr seg om jobben sin, som er dedikerte og som gir av seg selv i det de gjør fagbasert og lekende.

Våre kjerneverdier er: Stort hjerte – Glede – Intens jobbing

Våre kjerneverdier er godt innarbeidet hos våre medarbeidere. De som jobber hos oss er engasjerte i jobben sin og er opptatt av at verdiene skal prege vår atferd i alle sammenhenger sammen med vår visjon: en god start varer hele livet

Helsefremmende barnehager

Vi vet at god helse legger et godt grunnlag for god selvfølelse, læring og utvikling. Det må vi ta på alvor. Derfor har vi en felles satsing på helsefremmende barnehager.

Gjennom felleskapet i den enkelte barnehage, og mellom barnehagene i Barnehagenett får vi sammen et eieforhold til en sunn livsstil hvor vi ser sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse og kan løfte og inspirere hverandre. Vi vil skape gode hverdager for barna helt fra den første timen barnet begynner i barnehagen og til de går ut av barnehagen som 6–åring med tro på seg selv og lyst til å lære mer.

50% barnehagelærere

Det er bred politisk enighet om at: «De ansatte er barnehagens viktigste ressurs, og god kvalitet i barnehagen er avhengig av deres kompetanse.»
Barnehagen er en pedagogisk institusjon. Vi mener at de krav og forventinger som vi selv, foreldre, myndigheter og samfunn stiller til barnehagen, bare kan tilfredsstilles med en høy andel barnehagelærere i personalgruppen.

Derfor har det hele tiden vært viktig for oss at 50% av alle ansatte skal være barnehagelærere i våre barnehager.

Forskning viser at når halve personalgruppen er utdannede barnehagelærere, gir det økt kompetanse og motivasjon i hele personalgruppen.

Flere barnehagelærere gir en positiv effekt i seg selv samtidig som vi ser at det gir sterkere fagmiljøer.

Hvert enkelt barn blir bedre ivaretatt, og barnehagen som institusjon leverer en høyere kvalitet.

Et godt og tillitsfullt foreldresamarbeid

Våre barnehager skal være til barnets beste. Barn skal oppleve glede og mestring i barnehagen. Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for det enkelte barnets trivsel, utvikling og læring.

Foreldrene er den viktigste omsorgspersonen i barns liv, og hvordan foreldrene har det er betydningsfullt for barnas opplevelse av seg selv og sine omgivelser.

I barnehagen har vi lang og god erfaring i å samarbeide med foreldre. Dette er regulert i henhold til Lov om barnehager. Vi skal møte alle foreldre med respekt og visshet om at alle foreldre gjør det de mener er til det beste for sine barn.

Samarbeid betyr regelmessig kontakt mellom hjemmet og barnehagen der vi utveksler informasjon og drøfter små og store spørsmål. Det å skape trygghet og å gi hverandre anerkjennelse skal gjennomsyre vår holdning fra første dag – for det er vårt ansvar å skape et godt grunnlag for en god relasjon med foreldrene.

I våre barnehager har vi velfungerende Foredreutvalg og Samarbeidsutvalg.

Din mening betyr noe

Vi er opptatt av at tilbudet vi leverer skal ha en høy kvalitet for alle som er involvert i våre barnehager. For å finne ut av dette gjennomfører vi hvert år 3 foreldreundersøkelser og 1 medarbeiderundersøkelse.

De siste 3 årene har vi i snitt oppnådd 92% på foreldreundersøkelsene og 96% på medarbeiderundersøkelsene i våre barnehager.

Resultatet sier noe om at tilbudet vi leverer totalt sett oppleves som godt for alle. Samtidig gir svarene oss verdifull tilbakemelding på områder vi skal bli enda bedre på.

Verdiene våre

Intens jobbing

 • Engasjement
 • Gjøre sitt ytterste
 • Skape forbedringer
 • Gjennomføre beslutninger

Stort hjerte

 • Overfor barn
 • Overfor foreldre
 • Overfor våre medarbeidere

Glede

 • Leken
 • Positiv
 • Gi av seg selv

Oppholdet i en av våre barnehager skal fylle barn og foreldres virkelighet med mening. Mening som gir opplevelse og skaper minner. For når barn og foreldre slutter i barnehagen vil vi fortsatt være nær, og vi ønsker at alle skal se tilbake på tiden i barnehagen som god og meningsfylt. 

Sjelen i barnehagen skapes av våre medarbeidere som bryr seg om jobben sin, som er dedikerte og som gir av seg selv i det de gjør fagbasert og lekende! 

Våre kjerneverdier er godt innarbeidet hos våre ansatte. De som jobber hos oss er engasjerte i jobben sin og er opptatt av at verdiene skal prege vår atferd i alle sammenhenger.

Historien vår

29. november 2004 møtte 32 barn, 64 foreldre og 7 ansatte til sin første dag i Tveterhytta barnehage. Ett år med planlegging og tilrettelegging for en ny liten barnehage ved skogen i klubbhuset til Tveter IL var fullført – og nå var det bare å brette opp ermene og starte jobbingen.

Målet var ikke bare å etablere nye barnehageplasser, men også å lage et meningsfylt innhold for barna som igjen skaper grobunn for god læring og utvikling i et positivt miljø.

Med mange års erfaring innen barnehagebransjen ønsket vi å skape en barnehage som tok hensyn til både barn og foreldres behov. Omsorg, lek og læring, trygghet og fleksibilitet var viktige nøkkelord i prosessen. For å realisere dette så vi tidlig betydningen av kompetente og engasjerte voksne. Ideen om at halvparten av alle ansatte skulle være barnehagelærere ble for alvor realisert.

2004

Borg Barnehager AS ser dagens lys i forbindelse med oppstart av Tveterhytta barnehage i Sarpsborg.

2005/2006

Kulås, Hjørgunn og Solbakkeparken barnehage åpner dørene.

2007/2008

Vi overtar driften av Wilbergjordet, Fjelldal og Storeper barnehage. Hannestad barnehage åpner i Sarpsborg. Barnehagenett AS etableres som barnehagenes utviklingsenhet.

2009/2010

Vi overtar driften av Sydskogen og Tubus barnehage.

2011/2012

Vi overtar driften av Borgen, Skaug gårdsbarnehage og Økernly barnehage åpner i Oslo.

2014

Stålverkskroken barnehage åpner i Oslo.

2020

Vi overtar driften av Lunden barnehage, Hovseter barnehage og Arnebråtveien barnehage i Oslo.

2021

Vi overtar driften av Spretten idrettsbarnehage i Halden.

2023

Vi overtar driften av Skogro barnehage i Sarpsborg.

Januar 2023 teller vi 19 barnehager, 1340 barn, 2150 foresatte og 430 ansatte.

En god start varer hele livet

Med mangeårig erfaring har vi blitt en betydningsfull barnehageaktør. Med mange års erfaring er vi ydmyke og vårt ansvar bevisst når vi skal legge til rette for god omsorg, lek, læring og utvikling for barna i barnehagen.

Men hvilke kompetanser og ferdigheter krever fremtidens samfunn av barna våre? Og hvilke utfordringer og muligheter vil barna våre stå overfor? Og ikke minst – hvordan vil de søke å løse og gripe dem?

Det eneste vi vet med sikkerhet er at vi ikke vet hva fremtiden vil bringe. Vi må forberede våre barn til jobber som enda ikke er skapt. Våre barn skal jobbe med teknologi som enda ikke er oppfunnet – og løse problemstillinger som enda ikke er tenkt.

Barnehagen har et stort og viktig mandat. Barnehagen skal være en trygg omsorgsarena og en viktig læringsarena, og er starten på barnets utdanningsforløp. Ikke bare er barnehagetiden en viktig periode i seg selv, men den skal også legge et godt grunnlag for vekst videre i livet. Vi vet at de første årene av livet er en avgjørende tid, hvor barnets personlighet blir grunnlagt, og evnen til empati og tilknytning utvikles. Våre barnehager skal være til barnets beste. Barn skal oppleve glede og mestring i barnehagen. De skal få leke, lære og utvikle seg, og delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap med nulltoleranse for mobbing. Våre barnehager formidler verdier og holdninger, gir barn ferdigheter, kunnskaper, og trening i å delta aktivt i et fellesskap med andre barn og voksne. Barna lærer å ta vare på seg selv, hverandre og det samfunnet vi lever i.

Barn får utviklet sin selvfølelse og samspillsevner gjennom utfordringer og mestring i møte med seg selv og andre. Viktige ferdigheter som å lese, skrive, regne blir lagt grunnlag for i førskolealder. God kvalitet på innholdet i barnehagehverdagen vil derfor få stor betydning for en positiv utvikling hos barnet for resten av livet.

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og samtidig være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap.