Lek er læring

L

Lek er læring

Lek er barndommens kjennemerke. Barn leker fordi leken er nødvendig for å vokse og utvikle seg. Leken er en frivilling aktivitet som barnet selv velger å delta i. Den er en tilstand det er fint å være i, samtidig som det er barnet som har kontroll over sin medvirkning i leken, og tar ansvar for den.

Lek er ikke bare lek – Lek gir glede og er lystbetont samtidig som den er barns viktigste arena for læring. Lek er læring, og barnehagens helt sentrale arbeidsmetode.

Et helhetlig læringsbegrep
Barnehagen er både en trygg omsorgsarena, og en viktig læringsarena, og den aller første delen i et utdanningsløp for barna våre.

Våre barnehager bygger sin virksomhet på et helhetlig læringsbegrep. Det stilles opp mot et syn på læring der pedagogisk virksomhet primært dreier seg om å strukturere, og formidle en bestemt kunnskapsmasse i løpet av et avgrenset tidsrom som for eksempel i en fysikktime på skolen.

De viktigste læringsituasjonene i en barnehage oppstår i daglig samspill, lek og vennskap barn i mellom, og i samspillet mellom barn og voksne.

Personalet deltar i barns lek
At voksne skal delta i lek, å veilede, og hjelpe barna inn i lek, er sentralt i læringsarbeidet vårt. Vårt personale har lekekunnskap, og deltar i lek på barns premisser, initierer lekesituasjoner, og bruker leken som arena for læring. I praksis betyr dette at vi finner «lommer» i leken der vi kan undervise barna og forsterke barns læringsutbytte.

Leken er barns hovedaktivitet og danner grunnlaget for deres sosialisering, utvikling, læring og danning.

Leken gir barn viktige ferdigheter
Gjennom leken får barn motoriske-, kognitive-, kommunikative-, og sosiale ferdigheter. Leken er identitetsskapende og bidrar til at barn får en forståelse av seg selv på en rekke ulikeområder. Å skape rom for leken, og å ha personale som kan mye om lek, er å ta på alvor noe av det som er aller viktigst for barn. Både her og nå, og som grunnlag for videre utvikling og læring.

Lange leke og læringsperioder
For at leken skal blomstre trenger barna tid, plass, og noe å leke med. Leken trenger også næring som enkeltbarnet får gjennom erfaringer og opplevelser, både i barnehagen så vel som i barnehagens nærmiljø. Barn trenger trygghet, trivsel og omsorg i barnehagen, for å våge å kaste seg ut i leken.

For å ivareta leken kan barnegruppene deles, både ute- og inne arealet tas i bruk og avdelingene er innredet etter barns behov.

I barnehagehverdagen har vi lagt vekt på god tid til lek, og vi er opptatt av at dagen ikke skal bli for mye oppstykket. Voksenstyrte aktiviteter ønsker vi i størst mulig grad å legge naturlig inn i barnehagedagen.

 

«Super barnehage med veldig hyggelige ansatte og er imponert over alt barna lærer der» – Mor i Hannestad barnehage

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin