Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing

Et bidrag for å gi barna en god start på livet er å ha nulltoleranse for mobbing.

Det har i de siste årene vært økt fokus på mobbing i barnehagen, men det har vært lite kunnskap om utbredelsen av dette. Det har vært motstand mot å bruke begrepet mobbing i forhold til barnehagebarn, men nå er det blitt et innarbeidet begrep.

Mellom ti og tolv prosent av barn i norske barnehager utsettes for krenkelser, ifølge et forskningsprosjekt i regi av Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder, hvor også FUB har vært involvert. Forskningsprosjektet gikk mellom 2013 og 2015.

Tidligere var det ikke vanlig å hverken tro på eller snakke om at mobbing i barnehagen skjer. Men dette forskningsprosjektet viste at det finner sted i langt større grad enn man trodde.

Mobbing i barnehagen kan skje på mange måter.

Det kan være handlinger både fra voksne og fra andre barn som gjør at barnet ikke føler at det hører til eller føler seg utenfor felleskapet. Det kan være at barnet ikke får delta i leken og samtalen, eller aldri får sitte ved siden av noen eller holde noen i hånden på tur. Det kan være erting, at barnet blir ledd av eller kalt dumme ting. Når barn mobbes går de glipp av et godt fellesskap, lek og læring.

Det er ulike grunner til at barn ekskluderer og krenker andre barn. Hva omgivelsene rundt dem formidler av verdier og holdninger har stor betydning. De voksnes væremåte spiller inn.

Verdisynet må prege handlingene våre

Et hovedfunn i rapporten var at også voksne i barnehagen bidrar til mobbingen.

Voksne mobber, bevisst og ubevisst, ved å bagatellisere barns opplevelser og følelser, ved å overse barn som ikke blir inkludert, ved å sette merkelapper på barn og peke ut syndebukker i barnegruppa. De mobber ved bruk av kroppsspråk, mimikk, stemmebruk og øyekast.

Barn lytter til og observerer hva vi voksne gjør. De gjør som vi gjør, ikke som vi sier. Da må vi også være gode rollemodeller. Voksnes holdninger til et barn påvirker de andre barnas holdninger til barnet. Det gir de ansatte i barnehagen et særskilt ansvar for å være bevisst på hvordan de omtaler og oppfører seg mot andre.

Voksne må jobbe med egne holdninger til barn. Verdisynet må prege handlingene våre. I tillegg må de være tett på barna. Man må følge med på det som skjer i barnehagegruppa og anerkjenne at utstøtelse og krenkelser skjer. Det er også viktig å ta barnas opplevelse av utestengelse og krenkelser på alvor.

Les også;

Handlingsplan mot mobbing

I våre barnehager er handlingsplanen mot mobbing et forpliktende verktøy i arbeidet med å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehagen. Planen beskriver vårt syn på dette. Den beskriver hva vi ser etter for å gjenkjenne krenkelser blant barn og voksne, samt hvilke tiltak vi gjør dersom det forekommer mobbing.

Handlingsplanen bidrar til at alle våre barnehager har et psykososialt miljø som forebygger mobbing. Arbeid mot krenkelser i barnehagen er et kontinuerlig, langvarig og systematisk arbeid. Med dette menes det at det er en «rød tråd» i barnehagens daglige arbeid, og ikke bare noe som gjøres når det oppstår situasjoner.

I den nye rammeplanen for barnehager som kom i fjor høst er det tydelig fastslått at ansatte i barnehagene skal stoppe, følge opp og forebygge mobbing

Rammeplanensier «I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for felleskapet å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt felleskap».

Arbeidet med å forebygge mobbing og utenforskap starter allerede i barnehagen.

Barnehagene våre handler raskt og tar de grep som er nødvendige for at eventuell mobbing opphører. For oss står samarbeid med foresatte sentralt i det miljøskapende og mobbeforebyggende arbeidet i barnehagen. Aktiv medvirkning og godt samarbeid med foresatte er avgjørende dersom mobbing oppstår.

Vi jobber ut ifra vår visjon, «en god start på livet».

Turi D. Lund – Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *