Barnehage fra da til nå

I dag går ca 91 prosent av barn i Norge i barnehage, mot bare 20 % på begynnelsen av 80-tallet. Det vil si at mye av det barn lærer i sine første leveår, lærer de i barnehagen.

Før var nesten alle mødre hjemmeværende. Barna møttes på gata og hadde egne regler og selvjustis. De passet på hverandre og de ertet hverandre. Alt til tonene av mødre som vekselsvis kjeftet, roste eller ropte inn til middag.

Tidene forandret seg og flere og flere av mødre gikk ut i arbeid. Da ble behovet for barnehager større.

Barnehagens rolle i utdanningsløpet

De siste 15 årene har kravene til barnehagene økt. Fra å være et sted man plasserte barnet når man var på jobb, er det i dag en del av utdanningsløpet og vi har vår egen Formålsparagraf og Rammeplan.

Det er klare mål og forventninger til hva barn skal kunne når de spaserer ut av barnehageporten og over i skolen. Derfor er det også laget samarbeidsplaner mellom barnehage og skole for at den overgangen skal gå så greit som mulig for barnet.

I samarbeid med foreldrene og barnet selv, sender barnehage informasjon om barnet til skolen. Det er fint for barnet at skolen vet mye om behov og ønsker før de begynner. Barnehagen, sammen med foreldrene, kjenner barnets behov godt og hjelper barnet på veien videre inn i skolehverdagen.

Barnehageløpet

Veldig mange barn starter barnehageløpet når de er rundt 1 år. Fra da er det også barnehagens oppgave å gi barnet omsorg, støtte, handlingsrom og trygghet i sin hverdag.

For ettåringene er det å være i en gruppe med mange barn og voksne noe de må venne seg til. Det kan være uvant for dem å måtte vente på tur, innordne seg et system og venne seg til at det er mange med forskjellige behov rundt seg. Men dette er personalet sin jobb.

Den første tiden i barnehagen bruker vi til å venne barnet til nettopp dette. Trygge, tydelige voksne som gir omsorg, har alt å si for hvordan oppstarten til barnet i barnehagen blir. Når barnet er trygt, vil det kunne ta imot den pedagogiske læringen man har i barnehagen. Det vil kunne veiledes, oppmuntres, hjelpes og støttes mot å utforske verden rundt seg. De skal gis mulighet for videreutvikling i sitt tempo, med sine forutsetninger og rundt sine interesser. I barnehagen vil de også møte andre barn og danne vennskap og fellesskap med dem.

Barna vokser og utvikler seg, og med det endrer interesser og behov seg. Barnehagen skal følge opp dette og gi dem muligheter for utvikling, men også pirre nysgjerrighet i forhold til samfunnet rundt seg. Nærmiljø, natur og digital kompetanse noe av det barna skal lære om i barnehagen.

Barnehagen som kulturformidler

Barnehagen er en viktig kulturformidler. I barnehagen hører man både kjente og noen nye eventyr og historier. Vi synger de kjente gamle barnesangene, men må også holde oss oppdatert på det det barneuniverset som fenger i dag. Du hører både sanger fra Hakkebakkeskogen, Frost, kaptein Sabeltann og BLIME dansen i barnehagen.

Vi formidler også kultur gjennom sangleker, vi hopper paradis og slengtau, vi leker «haien kommer» og «slå på ring». I tillegg formidler vi og markerer de ulike religionene, vi forteller om Samenes dag. Samt markerer Pride og retten til å elske den du vil. Vi formidler tradisjonen rundt høytidene som jul, påske og andre dager som for eksempel Grunnlovsdagen 17.mai.

Barnets utvikling

Gjennom hele barnehageløpet er leken den viktigste arenaen for barnets utvikling. Lek utvikler barnets språk, motorikk, evne til turtaking, sosial kompetanse, å kunne vente på tur, formidling, samhandling, følelsesregulering og utvikling av vennskap.

Gjennom leken opplever barn samfunnet og utforsker verden. De blir opptatt av det de ser på TV, bøker de har lest, historier de hører og det er fint for dem å «leke ut» opplevelser og tanker de har. Det er derfor viktig at det er kompetente voksne som følger med når barn leker.

Voksne skal verne og videreutvikle leken, gi innspill hvis leken stagnerer eller barna ikke blir enige seg imellom. Leken har enorm verdi for selvfølelse, mestring og kompetanseheving, så lenge barnet føler seg sett og hørt i leken.

Mestre og forstå følelser

I barnehagen lærer barnet å mestre og forstå egne og andres følelser. Vi hjelper dem å sette ord på det de opplever. «Nå er du sint, det ser jeg» eller «Så glad du ble når du så vennen din».

Barn møter opp i barnehagen med forskjellig humør etter hvordan dagen har startet, akkurat som oss voksne. De skal tas på alvor og gis den tiden de trenger for å hente seg inn igjen.

Det er derfor viktig at de voksne rundt barnet, både foreldre og ansatte, ser barnets behov for å gi dem en god start på barnehagedagen.

Danning

Barna lærer å være i det lille minisamfunnet barnehagen er. Her må de ta hensyn til andre, hevde sin rett, ta kontakt med andre barn og voksne og innordne seg regler.

I barnehagen jobber vi kontinuerlig med danning. Hvordan vi oppfører oss mot hverandre er noe av det viktigste barn lærer. De skal kunne utvikle kunnskap, holdninger og verdier i samarbeid med andre. De skal kunne filosofere over det som skjer rundt dem og ha samtaler på sitt nivå om tanker og følelser.

God språkstimulering

Noe av det viktigste vi har i barnehagen er tidlig og god språkstimulering. Personalet må legge til rette for et godt språkmiljø, slik at barna alltid har språk rundt seg. Dette stimulerer til språklig bevissthet som igjen fører til at bana får uttrykt seg i alle sammenhenger.

Det er viktig at barnet har bevisste voksne rundt seg som snakker med barnet i alle sammenhenger. Vi fokuserer på benevning. Et eksempel på det er at når vi sitter ved matbordet bruker vi å spørre barnet om det vil ha gulost eller leverpostei, istedenfor om det vil ha den eller den mens vi peker.

I barnehagen blir barna ofte lest for, og de har alltid mange bøker å bla i. Bøker gir mange muligheter til gode samtaler og undring rundt det som skjer i boka. Språkbevissthet og samhandlinger vil øke etter som barnet blir større, og det er derfor viktig å legge til rette for at barn bruker språket sitt så tidlig som mulig. Både verbalt og nonverbalt.

Trygge voksne

Alt som er nevnt jobber vi kontinuerlig med i barnehagen. Det, sammen med trygge gode voksne som ser barna og samtidig utfordrer dem i deres utvikling utgjør essensen av barnehagens mandat. Det er vår oppgave å sende barna fra oss så rustet som mulig til å møte verden utenfor.

Det er ikke så mange som er hjemmeværende i dag, og det er nå barnehagen som i langt større grad enn tidligere har ansvaret for barnets lek, lærdom og danning på dagtid. Selvfølgelig i samarbeid med foreldrene.

Dette er et arbeid vi tar på alvor og vi er bevisst det ansvaret vi har. En god start varer hele livet!

Trine Hofseth – Barnehagenett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *