Bærekraft – å være eller ikke være bærekraftig

Bærekraft - å være eller ikke være bærekraftig

Hva betyr egentlig å være bærekraftig?

Vi kan jo starte med å lukke øynene og tenke at vi er ute i verdensrommet og ser bort på den planeten vi bor på. Vi ser på Jorden og undres over hva som skjer der. Det er liv, det er samfunn, det er villmark og det er mange mennesker, men hvem tar ansvar for å ta vare på denne planeten?

Bærekraft

Å ta vare på er det bærekraft handler om. Bærekraft er en slags gyllen regel for livet på jorda. Hele verden er i dag opptatt av bærekraftig utvikling.

Bærekraftbegrepet brukes for å belyse ulike sider ved det menneskelige samfunn. Natur og miljø, det sosiale felleskapet, strukturer og systemer og økonomi.

Begrepet bærekraftig utvikling ble først brukt i rapporten Vår felles framtid fra 1987. Denne ble utgitt av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, nedsatt av FNs generalsekretær Javier Pérez de Cuéllar. Tidligere statsminister i Norge, Gro Harlem Brundtland ledet kommisjonen, og den omtales ofte som Brundtland-kommisjonen.

Her ble bærekraftig utvikling definert som «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.»

Barnehagen og bærekraftig utvikling

Når Rammeplan for barnehager ble justert i 2017, fikk bærekraftig utvikling en tydeligere plass enn før.

Barnehagen har nå en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. I mange sammenhenger forbinder man bærekraft med natur og miljø, men det er mye mer enn det.

I Rammeplanen står det blant annet at barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for framtiden, og skal også legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet.

Dette er en omfattende oppgave som handler om hvordan vi er mot hverandre og hvordan vi forholder oss til natur, samfunn og miljøet rundt oss. Det handler om videreføring av de voksnes verdier og holdninger og hvordan det tilrettelegges for lek, læring og utvikling.

Kort sagt handler det om voksne med kompetanse på bærekraft som vet hvordan man ivaretar dette i sin praksis med barna.

«30 years from now I hope that I can look my son in the eyes and say that I have done all I can with the resourses I had, to build a better future for him.» (Bert -Ola Bergstrand)

En god start varer hele livet

I barnehagen ønsker vi å gi barna en god start som varer hele livet.

Vi skal gi dem en god start og et godt grunnlag til å møte en fremtid som vi ennå ikke vet hva vil innebære. Barnehagen skal bidra til gode verdier og gode holdninger til å møte det som kommer til det beste for alle.

Effekten av å jobbe med bærekraftig utvikling i barnehagen er bærekraftige barn som leker, lærer, mestrer, trives og utvikler seg sammen med andre.

Bærekraftige barn

Bærekraftige barn er barn som fungerer i fellesskapet og som kan ytre sin mening og tør å si nei. De lytter og er anerkjennende til andre, de løser konflikter, er kreative og finner løsninger. Er gode på enighet, gjensidighet og turtaking. Er nysgjerrige og undrende. Trygge på egne følelser, kan gjenkjenne dem og vet hvordan de takler dem. De kjenner at de er gode nok og vet hva de kan bidra med for et godt fungerende samfunn.

Bærekraftige barn har kunnskap om demokrati, mangfold og gjensidig respekt. De vet at alle mennesker er like mye verdt og at alle har muligheter for å bli sett og hørt. De vet at de ikke skal krenke andre og de vet at mestring og trivsel er bra.

Å være bærekraftig handler om noe bra som varer og som er overførbart fra generasjon til generasjon. For oss betyr det å gi barn en god start som varer hele livet. En god start med gode verdier, holdninger, kunnskaper og ferdigheter som barnet tar med seg videre i livet – og overfører til neste generasjon.

Så lukk øynene igjen og se for deg Jorden. Tenk på at det er mange som tar vare på den og det beste er at det starter allerede i barnehagen. Ikke rart vi sier vi har verdens viktigste jobb!

Eva Heger – Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *